Web sitemizde en iyi deneyimi elde etmek için çerezleri (Cookie) kullanmaktayız. Siteyi ziyaret etmeye devam ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Detaylı Bilgi - Kabul Ediyorum

KVKK Başvuru Formu

Ürün Kategorileri

KVKK Başvuru Formu

HATİPOĞLUGÜNEŞ KİREMİT VE TUĞLA SANAYİ A.Ş.
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA BAŞVURU FORMU

Başvuru Tarihi : .... / .... / ......

1. Veri Sahbinin Kimlik ve İletişim Bilgileri

Ad-Soyadı :
T.C. Kimlik /Pasaport/Kimlik Numarası :
Tebligat Adresi :
Cep Telefonu :
Telefon Numarası :
Faks Numarası :
E-posta Adresi :
HATİPOĞLUGÜNEŞ ile İlişkiniz :
Müşteri:
Çalışan:
Diğer:

Cevabın Tarafınıza Bildirilme Yöntemi :
Posta:
e Posta:
Fax:

2. Talep Konusu
Kişisel verilere ilişkin talebinizi aşağıda “Talep Konusu” bölümünden yararlanarak yazabilirsiniz. Varsa bilgi ve belgeleri Form’a ekleyiniz.
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Başvuruda bildirmiş olduğum bilgi ve belgelerin doğru olduğunu, Şirketinizin başvurumu sonuçlandırabilmesi için ek bilgi ve belge talep edebileceğini, ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücreti ödemem gerekebileceğini beyan ve taahhüt ederim.

Yukarıda belirttiğim talepler doğrultusunda, başvurumun değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini rica ederim.
*Kişisel veri sahibi 19 yaşından gün almamış ise ebeveynleri ya da velayet sahibi, vesayet altında ise vasisi, ilgili kişinin bu yönde açıkça vekalet vermiş olduğu kişiler bu durumu belgelemeleri halinde başvuru yapabilir.

Başvuruda Bulunan İlgili Kişi
Adı Soyadı :
İmza :

Başvuru Yöntemi
BAŞVURU YOLU
BAŞVURU YAPILACAK ADRES
BAŞVURUDA GÖSTERİLECEK
BİLGİ

1. Yazılı Olarak Islak imzalı şahsen başvuru veya Noter vasıtasıyla
Başvuru
İnköy Mahallesi Güneş Kiremit Sitesi No 63/1 Merkez KÜTAHYA
Başvurunun konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

2. Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Yoluyla
hatipoglukiremit@hs01.kep.tr
E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

3. Sistemimizde Bulunan Elektronik Posta Adresi ile Başvuru
info@hatipoglugunes.cm
E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır. 

Talep Konusu
1. Şirketinizin hakkımda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek istiyorum.
2. Eğer HATİPOĞLUGÜNEŞ hakkımda kişisel veri işliyorsa bu veri işleme faaliyetleri hakkında bilgi talep ediyorum.
3. Eğer HATİPOĞLUGÜNEŞ hakkımda kişisel veri işliyorsa bunların işlenme amacını ve bu amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek istiyorum.
4. Eğer kişisel verilerim yurtiçinde veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa ,bu üçüncü kişileri bilmek istiyorum.
5. Kişisel verilerimin eksik yada yanlış işlendiğini düşünüyorum ve bunların düzeltilmesini istiyorum.
6. Kişisel verilerimin kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum ve bu çerçevede kişisel verilerimin silinmesini veya yok edilmesini talep ediyorum.
7. Eksik veya yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de düzeltilmesini istiyorum.
8. Kişisel verilerimin kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum ve bu çerçevede kişisel verilerimin üçüncü kişiler nezdinde de silinmesinin veya  yok  edilmesinin bildirilmesini  talep  ediyorum.
9. HATİPOĞLUGÜNEŞ tarafından işlenen kişisel verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edildiğini ve bu analiz neticesinde Şahsım aleyhine bir sonuç doğduğunu düşünüyorum. Bu sonuca itiraz ediyorum.
10. Kişisel verilerimin Kanuna aykırı işlenmesi nedeniyle zarara uğradım. Bu zararın tazminini talep ediyorum.

Doldurmuş olduğunuz bu başvuru formu, HATİPOĞLUGÜNEŞ ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizle ilgili olarak eksiksiz ve isabetli olarak ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresi içerisinde cevap verilebilmesi için düzenlenmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için HATİPOĞLUGÜNEŞ, ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti gibi) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden veya belirttiğiniz adreslere cevaplarımızın gönderimi sırasında oluşabilecek aksaklıklardan dolayı Şirketimiz sorumluluk kabul etmemektedir.

HATİPOĞLUGÜNEŞ tarafından doldurulacaktır.
Tarih: .... / .... / .........
Teslim Alanın Adı Soyadı: .................................................................
İmza: ...............................